Private

Erhverv

Salgs- og leveringsbetingelser for private

Download som PDF

Teglklinker lægges altid med fuge. Forbrug pr m2 er udregnet efter modulmål. DVS klinkens mål inkl den foreskrevne fugebredde. Tegl er et naturprodukt og fugen er vigtig for at absorbere uensheder i klinkerne og for at beskytte klinkens kanter. Det er ikke muligt, at arbejde det nødvendige fugesand ned mellem klinkerne, hvis disse er for smalle.

1. Almindelige betingelsers formål og rækkevidde

Nedenstående betingelser gælder for alle køb af varer, som forbrugere (herefter benævnt ”Kunden”) foretager hos Steffen Sten (herefter benævnt ”Sælger”).

Disse betingelser accepteres af Kunden i forbindelse med afgivelse af ordrer, og de vil endvidere til enhver tid være tilgængelig på Sælgers hjemmeside, ligesom de kan rekvireres ved henvendelse til Sælger pr. e-mail.

2. Ordremodtagelse og aftaleindgåelse

2.1 Ordreprocedure

Ordrer afgives til sælgers kontor, enten via telefon eller pr e-mail. Kunden oplyser korrekt navn, adresse, telefonnr og emailadresse. Sælger sender herefter en ordrebekræftelse til den af kunden oplyste e-mailadresse. Denne indeholder alle relevante oplysninger, Kundens ordrenummer, navn og adresse, betalingsmåde (mod forudbetaling), leveringsadresse, leveringsmåde og oplysninger om eventuelt ønsket aflæsningssted, oversigt over de bestilte varer og en forventet leveringsdato.

Det er kundens pligt, at gennemgå bekræftelsen og meddele Sælger, såfremt ordrebekræftelsen efter Kundens opfattelse ikke stemmer overens med den afgivne bestilling. Fremstår ordrebekræftelsen som aftalt mellem parterne, bedes denne godkendes pr mail.

Endelig aftale mellem Kunden og Sælger anses for indgået, når Sælger har bekræftet ordren, idet forbeholdet i punkt 8.2 dog fortsat er gældende. Sælger vil dog snarest mulig underrette Kunden, såfremt et forbehold, f.eks. at varen er udsolgt, gøres gældende.

Kunden er ansvarlig og bærer risikoen for, at de indtastede oplysninger om Kunden er korrekte, idet Sælger ikke efterfølgende validerer eller kontrollerer disse oplysninger. Uanset den mest omhyggelige læsning, transport og aflæsning er en vis beskadigelse af sten uundgåelig. Det tilrådes, at der regnes med et ekstra kvantum på ca. 5%.

2.2 Faktura

Umiddelbart efter Kundens godkendelse af ordrebekræftelsen vil Sælger fremsende Kunden en faktura pr. e-mail. Denne forfalder til betaling straks og senest så betaling er registreret inden varen forlader sælgers adresse. Alt salg til private er mod forudbetaling.

3. Priser og betaling

3.1 Priser og valuta Den gældende pris er den, som oplyses af sælger, eller den, som fremgår af hjemmesiden på lagersalg. som på dagen for bestillingen er angivet på hjemmesiden ud for den pågældende vare. Varen afregnes i DKK, og alle priser, afgifter og omkostninger angives i DKK på hjemmesiden, ordrebekræftelsen og fakturaen.

Alle opgivne priser er inkl. afgifter og moms, medmindre andet særskilt fremgår ud for varen.

3.2 Leveringsomkostninger

Ved enhver leverance tilkommer der fragt, som reguleres efter mængder og geografisk placering.

3.3 Betaling med betalingskort

Betaling kan alene ske via bankoverførsel eller mobilepay til nr 51146430.

3.4 Forsinket betaling

Beløbet forfalder til betaling umiddelbart inden afsendelse af varen, og forsendelsen sker kun under forudsætning af, at betaling er registreret hos Sælger.

Skulle andet være aftalt eller betaling ikke er modtaget ved afsendelse og således efterfølgende fra købers side ikke effektueres, eller Kunden uretmæssig stopper eller kræver betalingen tilbageført, påløber der et rykkergebyr på DKK 100 pr. rykker. Sælger udsender dog maksimalt to rykkerskrivelser, hvorefter kravet tages til inkasso.

Der påløber morarenter fra forfaldstidspunktet i henhold til Rentelovens regler herom, indtil betaling sker.

4. Levering

4.1 Leveringssted og måde

Levering sker på den af Kunden oplyste adresse, der fremgår af Kundens ordre og som bekræftet på ordrebekræftelsen. Forsendelsen sker ved brug af et anerkendt vognmandsfirma, som Sælger bruger fast, eller ved mindre leverancer med fragtmand. Kunden kan også afhente på Sælgers lager. Dette på kundens eget ansvar.

Varen er leveret, når den aflæsses fra vognkanten, med kran eller truck, på leveringsadressen eller umiddelbart uden for leveringsadressen. Køber bærer risikoen for, at en fuldt læsset lastvogn kan køre frem til den anviste leveringsadresse. Er det ikke muligt at køre helt frem til leveringsadressen, anses levering som sket, når det købte er læsset af tættest muligt på leveringsadressen. Ventetid, unødig forlængelse af aflæsningstid eller forgæves leveringsforsøg, som skyldes købers forhold, debiteres i henhold til fragtmandens gældende takster. Vi imødekommer, i det omfang det er muligt, ønsker til aflæsningssted. Disse skal oplyses ved ordreafgivelse.

4.2 Leveringstid

Sælger leverer til det tidspunkt som er aftalt ved ordreafgivelsen. Sælger kan ikke give oplysninger om det nøjagtige tidspunkt på dagen. Der kan oplyses et tlf.nr ved ordreafgivelsen, som chaufføren kan gøre brug af, ved tvivl.

5. Fortrydelsesret

5.1 14 dages fortrydelsesret

Varer Varer købes beset eller ubeset hos sælger. Fortryder Kunden sit køb, giver Sælger fuld returret i 14 dage efter modtagelse af varen. Varer, der er i væsentlig samme stand og mængde som ved modtagelsen, kan således returneres til Sælger på dennes adresse. Den fulde mængde skal returneres. Kun varer i original, ubrudt emballage/paller tages retur. Fragt til og fra Kunden afholdes af denne og refunderes ikke ved fortrydelse. Sælger forbeholder sig retten til at tage en returkommision på 20%, for håndtering af de returnerede varer.

Varer tages ikke retur efter fortrydelsesrettens udløb.

Specialfremstillede varer tages ikke retur.

Returnering kan kun ske efter aftale med Sælger på følgende måder:

  1. selv returnerer varen på Sælgers oplyste adresse senest 14 dage efter Kundens modtagelse af varen,
  2. indleverer varen til forsendelse til Sælger hos et fragtfirma senest 14 dage efter Kundens modtagelse af varen (Kunden opfordres til at sikre sig dokumentation for forsendelsen er sket) eller
  3. undlader at modtage varen, når den kommer frem (fragtudgifter til udbringning godskrives ikke, ligesom der må påregnes en returfragt).
  4. Sælgers vognmand afhenter varen hos Køber, på dennes foranledning og udgift.

5.2 Returnering

Varer, der returneres, bør ledsages af enten ordrebekræftelse, faktura eller lignende dokumentation i original eller kopi, med angivelse af Kundens bankkonto, hvortil købsprisen kan overføres.

Kunden afholder selv forsendelsesomkostningerne, og risikoen ved forsendelsen påhviler kunden i forbindelse med varens returnering til Sælger.

Det beløb, som Kunden har betalt for den pågældende vare eksklusiv leveringsomkostninger, vil blive tilbagebetalt efter varens returnering. Beløbet returneres umiddelbart efter, at Sælger har modtaget varen retur og har haft mulighed for at kontrollere varen, hvilket som udgangspunkt vil ske senest 30 dage efter modtagelse af varen.

Returpaller kan tilbageleveres til Sælger og alle intakte paller refunderes til kr 96,- inkl moms, uanset det fakturerede beløb. Paller kan ved større mængder afhentes af Sælgers vognmand, mod fragtgebyr.

5.3 Returadresse

Henvendelser vedrørende fortrydelsesretten eller returnering af varer kan ske på nedenstående adresse og kontaktinformationer:

6. Fejl og mangler - reklamation

6.1 Generelt

I forbindelse med levering af klinker findes der på den ene palle en kort vejledning, som bør læses, inden varen forarbejdes. Øvrige vejledninger findes på Sælgers hjemmeside. Kunden opfordres til at sætte sig ind i disse før brug, samt følge anbefalinger om vedligeholdelse af varen.

Kunden opfordres til at gennemgå og undersøge varen umiddelbart efter modtagelsen, herunder kontrollere om varen er beskadiget, og at den svarer til den bestilte vare. Transportskader mm skal meddeles straks til chaufføren eller ved billeddokumentation til Sælger.

6.2 24 måneders reklamationsfrist på alle varer

Kunden har 24 måneders reklamationsret på alle varer. Kunden kan således ikke påberåbe sig fejl og mangler, der viser sig senere end 24 måneder efter varens levering.

Eventuelle fejl eller mangler ved det modtagne skal påberåbes inden rimelig tid efter, at disse blev konstateret eller burde have været konstateret. Hvis der reklameres inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig. Ved fejl på varen, som kan tilskrives Sælger, har kunden pligt til, så snart denne opdages, at stoppe forarbejdning af produktet, indtil der er fundet en løsning med sælger. Sælger hæfter ikke for udgifter der måtte opstå til tredjemand, med mindre dette er aftalt.

Reklamationsretten gælder alene fejl og mangler ved varen, der var til stede på leveringstidspunktet og ikke fejl og skader, herunder slitage, opstået som følge af forkert brug i strid med bruger-/vedligeholdelsesvejledning, eller at varen efter Kundens modtagelse påføres skader.

6.3 Reklamation og returnering

Returnering af varer, som er behæftet med fejl eller mangler, herunder i forbindelse med reparationer eller omlevering, sker for Sælgers regning men for Kundens risiko, og Kunden opfordres derfor altid til, at emballere varen forsvarlig ved returnering. I forbindelse med returneringen skal Kunden oplyse om, hvori fejlen eller manglen består, og Kunden opfordres til at vedlægge kopi af ordrebekræftelse og/eller faktura.

6.4 Reparation og omlevering

Såfremt varen indenfor den i punkt 6.2 nævnte frist viser sig at være behæftet med fejl eller mangler, som Kunden reklamerer rettidigt over, har Kunden som udgangspunkt valget mellem:

  1. afhjælpning af manglen,
  2. levering af en anden genstand, der stemmer overens med aftalen (omlevering),
  3. et passende afslag i købesummen eller
  4. ophævelse af købet, hvis manglen ikke er uvæsentlig.

Kunden kan ikke kræve afhjælpning eller omlevering, hvis dette er umuligt eller vil påføre Sælger uforholdsmæssige omkostninger.

Tilbyder Sælger afhjælpning eller omlevering, kan Køber ikke kræve afslag i købesummen eller ophævelse af købet.

Sælger skal opfylde krav om afhjælpning af fejl og mangler indenfor rimelig tid. Sker dette ikke, kan Kunden kræve et passende afslag i købesummen, ophævelse af købet, eller omlevering.

Hvis afhjælpning ikke er mulig, refunderer Sælger i stedet købesummen inklusive Kundens eventuelle dokumenterede udgifter forbundet med returneringen.

6.5 Ansvar

3 Sælger påtager sig ikke noget ansvar over for Kunden, udover hvad der fremgår af ovennævnte punkter. Sælger kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for indirekte tab, herunder tab af data eller følgeskader.

7. Personoplysninger

7.1 Behandling af personoplysninger

Sælger er underlagt den danske persondatalov og enhver behandling af person-data sker under iagttagelse af persondataloven. Sælger er, jf. Persondataloven, at betragte som dataansvarlig for de oplysninger, der registreres om Kunden og besøgende på Sælgers hjemmeside.

Ingen personlige oplysninger, der registreres af Sælger, bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand, bortset fra videregivelse der er nødvendig, for at opfylde aftalen fx videregivelse af oplysninger til fragtfirma m.fl. Alle informationer opbevares på betryggende vis, og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos Sælger.

7.2 Nyhedsbrev

Kunden kan valgfrit få sin e-mailadresse optaget på en mailingliste hos Sælger således, at Kunden løbende modtager nyheder og anden information fra Sælger. Denne service kan til enhver tid og uden omkostninger tilmeldes og frameldes af Kunden selv på hjemmesiden.

7.3 Markedsføring

Oplysninger om kunderne - navn, adresse, e-mail m.v. - benyttes kun af Sælger til at opfylde Kundens bestilling og informere Kunden, hvis uforudsete problemer med leveringen skulle opstå.

Oplysninger vedrørende Kundens bestilling samt eventuelle andre kundeoplysninger opbevares i ca 5 år, medmindre dansk lov måtte stille krav om en længere opbevaring, hvorefter oplysningerne slettes, medmindre oplysningerne fortsat er relevante for Sælger, f.eks. i forbindelse med opfyldelsen af nye ordrer eller lignende. Dette sker bl.a. for at sikre korrekt håndtering af eventuelle reklamationer.

8. Andet

8.2 Forbehold for trykfejl m.v.

Sælger tager forbehold for tryk- og billedfejl, udsolgte varer, moms- og afgiftsændringer samt forsinket eller mangelfuld levering som følge af force majeure begivenheder.

8.3 Ugyldighed

Hvis nogen del af disse betingelser skulle blive anset for retsstridige og ugyldige og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af betingelserne.

9. Særlige bestemmelser for erhvervsdrivende

Disse betingelser gælder ikke for salg til andre erhvervsdrivende eller offentlige myndigheder.

10. Oplysninger om Sælger

Steffen Sten ApS
Havnegade 70B
5000 Odense C
Tlf 65916430

Mail: info@steffensten.dk
Web: steffensten.dk